PROGRAMY

2016-01-20 Nieodpłatne porady prawne

 Nieodpłatna pomoc prawna na ul. Wyzwolenia 30, 10-900 Olsztyn - budynek urzędu miasta, POKÓJ NR 19

 

W 2017 roku, ekspertki i eksperci Fundacji przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 - 16:00.

Zakres pomocy jest ten sam co w poprzednim roku.

Serdecznie zapraszamy


godziny:
poniedziałek 8:00 - 16.30
wtorek - środa 7:30 - 16:00    

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.  2015  poz. 1255) reguluje  kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych:

Dla kogo?
Pomoc mogą otrzymać:

· osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz 930) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; 

· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863);

· osoby, które ukończyły 65 lat;

· młodzież do 26 roku życia;

· osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2014 poz 1206 oraz  Dz.U. 2015 poz. 693);

 · osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203); 

· osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

Co obejmuje pomoc?

Pomoc prawna polega na:

· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 

 

· udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu administracyjnym;

· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Jaki zakres prawa obejmuje pomoc?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

· prawa pracy;

· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

· prawa cywilnego;

· spraw karnych;

· spraw administracyjnych;

· ubezpieczenia społecznego;

· spraw rodzinnych;

· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Projekt „Nieodpłatna pomoc prawna” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie umowy z Gminą Olsztyn, z dnia 31.12.2015r., PO.8130.10.1/2016


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka